Meb Personeli, Kamudan Haberler-Mebajans.com

Dershanelerin Kapatılması Özel Okulları Bitirir

Dershanelerin Kapatılması Özel Okulları Bitirir
2 okuma
02 Aralık 2013 - 13:10

Özel öğretim kurumlarının dernek ve federasyonları adına Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Gülan açıklama yaptı. “Özel okul dernekleri olarak bizler dershanelerin kapatılmasına veya dönüştürülmesine karşıyız” diyen Gülan bu kararın sekrörü bitireceğini söyledi.

ÖZEL OKULLAR DA DERSHANELERİN KAPATILMASINA KARŞI ÇIKTI

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na özel okul sa­hip­le­ri kar­şı çık­tı. Ders­ha­ne­le­re ve­ril­me­si pla­nan teş­vik­le­ri yıl­lar­dır ken­di­le­ri için is­te­dik­le­ri ifa­de eden özel okul sa­hip­le­ri ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la eği­tim­de do­mi­no et­ki­si olu­şa­ca­ğı­na dik­kat çek­ti.

Bugün’ün haberine göre; Tür­ki­ye Özel Okul­lar Bir­li­ği Der­ne­ği, Tüm Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği, Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği (Öz-Öğ­ret-Der), Mar­ma­ra Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Fe­de­ras­yo­nu (MO­DEF), Gü­ney Özel Öğ­re­tim Fe­de­ras­yo­nu (GÜ­NÖZ­FED) ve Ege Böl­ge­si Özel Okul­lar Bir­li­ği Der­ne­ği ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na kar­şı çık­mak için Özel Okul­lar Plat­for­mu adı al­tın­da An­ka­ra­’da bir ara­ya gel­di.

BİZ İSTEDİK VERİLMEDİ

Plat­form adı­na ko­nu­şan Tür­ki­ye Özel Okul­lar Bir­li­ği Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Cem Gü­lan, tüm ge­liş­miş ül­ke­ler­de ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye­’de ka­li­te­li eği­ti­min be­de­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Özel okul­la­rın zor şart­lar­da ya­rı ka­pa­si­tey­le ça­lış­tı­ğı­na işa­ret eden Gü­lan, bu­nun ka­li­te­den ta­viz ve­ril­me­di­ği için or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Ders­ha­ne­le­rin dö­nü­şü­me zor­lan­ma­sı ve açık li­se, aka­de­mi li­se gi­bi al­ter­na­tif­le­rin eği­tim ka­li­te­si­nin dü­şü­re­ce­ği­ne işa­re­te eden Gü­lan, bu öne­ri­le­rin se­çe­nek sun­ma te­la­şı ile di­le ge­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Yıl­lar­dır özel okul tem­sil­ci­le­ri ola­rak ara­zi, bi­na, hiz­met sa­tın al­ma, per­so­nel ver­gi­si SGK prim­le­ri gi­bi ko­lay­lık­la­rı ta­lep et­tik­le­rin bil­di­ren Gü­len bu ta­lep­le­ri­nin gör­mez­den ge­lin­di­ği­ni ifa­de et­ti.

DOMİNO ETKİSİ YAPAR

Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ka­ra­rı­nın ül­ke­nin do­ğu­su ve ba­tı­sı ara­zın­da­ki eği­tim ka­li­te­si he­sa­ba ka­tıl­ma­dan alı­nan bir ka­ra­rın olum­suz et­ki­le­ri­nin ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Gü­lan, ko­nuş­masına şöy­le de­vam et­ti:

“Dü­şü­nül­me­den gi­ri­şi­le­cek bir söz­de eği­tim re­for­mu sa­de­ce ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sı ile sı­nır­lı kal­ma­ya­cak. Kı­sa va­de­de pek çok özel oku­lun ka­pan­ma­sı­na, uzun dö­nem­de ise özel okul sis­te­mi­nin çök­me­si­ne yol aça­cak­tır. Ay­rı­ca eği­tim sis­te­mi zin­cir hal­ka­la­rı gi­bi bir­bi­ri­ne bağ­lı­dır. Ders­ha­ne ile baş­la­yıp, özel okul­lar­la de­vam eden yı­kı­cı do­mi­no et­ki­si eği­tim sis­te­mi­nin ta­ma­mı­nı sar­sa­cak­tır.” Gü­lan, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na ya da dö­nüş­tü­rül­me­si­ne tüm özel okul­lar ola­rak kar­şı ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı.

ÖZEL OKULLAR YOK SAYILIYOR

“Ders­ha­ne­le­rin dö­nü­şü­me ik­na için bu baş­lık­lar teş­vik pa­ke­ti kap­sa­mı­na alın­mış­tı­r” di­yen Gü­lan, özel okul­la­rın bu sü­reç­te de yok sa­yıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Gü­lan, ders­ha­ne­le­re teş­vik ve­ril­me­si ile özel okul­lar­da dev­let­ten teş­vik alan ve al­ma­yan ay­rı­mı­na yol açı­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.

Ders­ha­ne­ler için ta­sar­la­na teş­vik­le­rin sa­de­ce özel okul­lar için de­ğil ço­cuk­la­rı­nı üc­re­ti­ni öde­ye­rek bu okul­la­ra gön­de­ren ve­li­le­re de hak­sız­lık ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­kan­lar Ku­ru­lu son­ra tüm pay­daş­lar­la gö­rü­şü­le­ce­ği açık­la­ma­sı­nı ha­tır­la­tan Gü­lan, “Dö­nü­şüm­den ka­pat­ma­dan, doğ­ru­dan olum­suz et­ki­le­ne­cek olan özel okul­lar ola­rak bi­zim fik­ri­mi­zin alın­ma­ma­sı bi­zi de en az ders­ha­ne­ler ka­dar en­di­şe­ye sevk et­ti­” di­ye ko­nuş­tu.

SIFIRCI SAYISI ARTACAK

İç Ana­do­lu Si­vil İni­si­ya­tif Eği­tim Plat­for­mu, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la eği­tim se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­ye­ce­ği­ni, sı­fır alan öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın ar­ta­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Bir kon­fe­de­ras­yon, 11 fe­de­ras­yon, 207 der­nek, 2 va­kıf ve 28 va­kıf şu­be­sin­den olu­şan plat­for­mun üye­le­ri, bir otel­de dü­zen­le­dik­le­ri ba­sın top­lan­tı­sın­da, ders­ha­ne­le­re yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı eleş­tir­di. Ana­do­lu İşa­dam­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Rah­mi Bı­yık, ders­ha­ne­ler­le il­gi­li ka­ra­rın hu­kuk­suz ve fev­ri ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Plat­form adı­na açık­la­ma ya­pan Mal­te­pe Ders­ha­ne­si Şu­be Mü­dü­rü Me­sut Şa­hin ise ders­ha­ne­le­rin pa­ra­lı ol­du­ğu için ka­pa­tı­la­ma­ya­ca­ğı­nı, bu du­rum­da ay­nı man­tık­la özel has­ta­ne ve ko­lej­le­rin de ka­pa­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Dö­nü­şü­me uy­gun ders­ha­ne­le­rin sa­yı­sı­nın az ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şa­hin, oku­la dö­nü­şen ders­ha­ne­le­re teş­vik ve­ril­me­si­nin di­ğer özel okul­la­ra, ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin ka­mu­ya alın­ma­sı­nın ise ata­ma bek­le­yen öğ­ret­men­le­re hak­sız­lık ola­ca­ğı­nı id­di­a et­ti.

KALİTEYİ ARTIRIYOR

Ku­ru­luş ama­cı öğ­ren­ci­le­re fır­sat eşit­li­ği sağ­la­mak olan ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la, ge­lir du­ru­mu za­yıf ve­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın oku­ma im­ka­nı­nın so­na ere­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Şa­hin, okul­lar­da ka­li­te­yi ar­tır­mak için ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la eği­tim se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­ye­ce­ği­ni, sı­fır alan öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın ar­ta­ca­ğı­nı id­di­a eden Şa­hin, “Her ev­de mut­fak var di­ye lo­kan­ta­lar ka­pa­tıl­ma­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

, Dershanelerin Kapatılması Özel Okulları Bitirir {AKTİF HABER}

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

muhasebe programları sınıf öğretmeni adıyaman haber