Meb Personeli, Kamudan Haberler-Mebajans.com

Okul Müdürlüğünde Yeniden Değerlendirmeye Yürütmeyi Durdurma

Okul Müdürlüğünde Yeniden Değerlendirmeye Yürütmeyi Durdurma
2 okuma
11 Mart 2015 - 10:23

Kocaeli İdare Mahkemesi, mahkeme kararını şeklen uygulayan MEB işleminin yürütmesini durdurdu.

Kocaelinde yaşanan olayda, bir okul müdürü 75 puan alamadığı için elenmiştir. Dava açan müdür, davayı kazanmıştır. İdare bu kez, mahkemenin Hayır olarak değerlendirilen kısımlar için verdiği kararı uygularken tüm formu tekrar değerlendirmiş, Evet verdiği bazı kısımları Hayır’a dönüştürmüştür. Mahkeme bu nedenle tekrar yürütmeyi durdurmuştur.

T.C.
KOCAELI
1. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2014/1620

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI): YUSUF SANLI
VEKILI: AV. FAHRIYE YIGIT
Karabas Mh. Sehit Musa Sk.No:15 Doruk Apt. K:2 Izmit/KOCAELI

KARSI TARAF (DAVALI): KOCAELI VALILIGI
VEKILI: AV. SELIN GÜÇLÜ
Karabas Mh. Rauf Orbay Sk. No:16 Izmit/KOCAELI

ISTEMIN ÖZETI:Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapmakta iken hakkında yapılan degerlendirme sonucunda 73 puan alması nedeniyle görev süresi uzatılmayan davanın açtıgı dava sonucunda Kocaeli 1. Idare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulmasına iliskin karar üzerine yapılan 74 puan verilmesine iliskin yeniden degerlendirme sonucu ile bu sonuca dayalı olarak müdürlük görevine iade edilmemesine iliskin islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI: Dava konusu islemin hukuka uygun oldugu, davacının 6528 sayılıkanun uyarınca müdürlük görevinin sona erdigi, yönetmelik uyarınca yapılan degerlendirme sonucunda davacının 75 puanın altına kalması sebebiyle görev süresinin uzatılmadıgı, yeni getirilen düzenlemeyle egitim kurumlarında yenilikçi bir egitim anlayısının getirildigi, egitim kurumlarına yerlesme zihniyetine dayalı olan anlayıs terk edilerek soruların en aza indirgenmesinin amaçlandıgı ileri sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Kocaeli 1. Idare Mahkemesi’nce isin geregi görüsüldü:
Dava, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapmakta iken hakkında yapılan degerlendirme sonucunda 73 puan alması nedeniyle görev süresi uzatılmayan davanın açtıgı dava sonucunda Kocaeli 1. Idare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulmasına iliskin karar üzerine yapılan 74 puan verilmesine iliskin yeniden degerlendirme sonucu ile bu sonuca dayalı olarak müdürlük görevine iade edilmemesine iliskin islemin iptali istemiyle açılmıstır.

Anayasanın 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyetinin “Hukuk Devleti” oldugu vurgulanmıs ve 138. maddesinin son fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle degistiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” yolunda açık, kesinvebuyurucubirkuralayer verilmis, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasında ise, “Danıstay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına iliskin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin islem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir sekilde kararın idareye tebliginden baslayarak otuz günü geçemez….” hükmüne yer verilmek suretiyle Anayasaya uygun bir düzenleme getirilmistir.

Yukarıda yer verilen Anayasal ve Yasal hükümler karsısında; idarenin, maddi ve hukuki kosullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını “aynen ve gecikmeksizin” uygulamaktan baska bir seçenegi bulunmamaktadır.

Öte yandan anılan maddeye 6526 ve 6557 sayılı Kanunlarla eklenen “23/4/1981 tarihlive 2451 sayılı Bakanlıklar ve Baglı Kuruluslarda Atama Usulüne Iliskin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları tasıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire baskanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teskilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer degistirme, görev ve unvan degisikligi islemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının geregi, ilgilinin kazanılmıs hak aylık derecesine uygun baska bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir.” bölümü, aynı fıkranın dördüncü cümlesi ve son cümlesinin “Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen islemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza sorusturması ve kovusturmasına konu edilemez;” bölümü; 1/1/2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile iptal edilmistir.

Anayasa Mahkemesinin anılan kararında; Anayasa’nın 138. maddesinde mahkeme kararlarına uyma, bu kararları degistirmeksizin yerine getirme hususunda yasama ve yürütme organları ile idare makamları lehine herhangi bir istisna kuralına yer verilmemistir. Yargı kararlarının ilgili kamu otoritelerince zamanında yerine getirilmedigi bir devlette, bireylerin yargı kararıyla kendilerine saglanan hak ve özgürlükleri tam anlamıyla kullanabilmeleri mümkün olmaz. Dolayısıyla devlet, yargı kararlarının zamanında icra edilmesini saglayarak bireyler aleyhine olusabilecek hak kayıplarını engellemekle ve bu yolla bireylerin kamu otoritelerine ve hukuk sistemine olan güven ve saygılarını korumakla yükümlü oldugu, bu sebeple hukukun üstünlügünün geçerli oldugu bir devlette, bireylerin kamu otoritesi ve hukuk sistemine olan güven ve saygılarını koruma adına vazgeçilemez bir görev ifa eden yargı kararlarının zamanında icra edilmeyerek, sonuçsuz bırakılmasının kabul edilemeyecegi belirtilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili hakkında düzenlenen degerlendirme formunda kendisine73 puan takdir verildigi, 75 puanın altında kalması nedeniyle görev süresinin uzatılmaması üzerine açılan davada Mahkememizin 07.11.2014 tarih ve E:2014/1128 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verildigi, bu karar üzerine davalı idarece yeniden yapılan degerlendirme sonucunda davacıya 74 puan takdir edilmesi üzerine davacı tarafından yeniden degerlendirme sonucu ile bu sonuca dayalı olarak müdürlük görevine iade edilmemesine iliskin islemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmıstır.

Idari yargıda , idare , yargı kararlarının genel anlamı ile baglıdır. Bir iptal kararı verildikten sonra , bu kararın uygulanması ile ilgili olarak , idare , ancak kararın maksat ve kapsamı içerisinde karar alabilir. Idarenin iptal kararından sonra girisecegi islem ve eylemler iptal kararının ısıgında yapılacaktır. Bu eylem ve islemlerin iptal kararıyla güdülen amaca uygun olması “hukuk devleti ilkesinin” de bir geregidir.

Anayasanın 141 inci maddesinde, mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektigi belirtilmektedir. Bir yargı kararında yer alması zorunlu olan gerekçe bölümü hüküm fıkrası gibi kararın esaslı bir unsurunu olusturmaktadır ve hüküm fıkrası, karar gerekçesi ile bir anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla, yargı kararının uygulanması, karar gerekçesinin gözetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu durumda; Mahkememizin tarih ve E:2014/1128 sayılı yürütmeyi durduruma kararının gerekçesinde “davacı hakkında doldurulan degerlendirme formunun ilçe milli egitim müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu sube müdürü tarafından “hayır” olarak
degerlendirilen kısımlarının yukarıda belirtilen gerekçelerle nesnel, somut ölçme ve degerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak dolduruldugu anlasıldıgından davacının degerlendirme sonucunda 73 puan alarak basarısız sayılmasına iliskin islem ve bu isleme dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına iliskin islemde hukuka uyarlık görülmedigi” belirtilmis olup, buna göre yeniden yapılan degerlendirmede yalnızca “hayır” olarak degerlendirilen kısımlar açısından degerlendirme yapılması gerekirken, bu kez daha önce Ilçe Melli Egitim Müdürü ve Insan Kaynaklarından Sorumlu Sube Müdürü tarafından “evet” olarak degerlendirilmis kriterlerin bir kısmının “hayır” a çevrildigi anlasılmakta oldugundan, yürütmenin durdurulması kararında belirtilen gerekçelere aykırı olarak baska bir deyisle yargı kararını etkisiz bırakma sonucunu doguracak nitelikte tesis edilen dava konusu islemlerde hak arama özgürlügüne, hukuki güvenlik ve hukuk devleti ilkelerine dolayısıyla hukuka uyarlık görülmemistir.

Dava konusu islemler nedeniyle davacının görevi ve görev yeri degisecegi, bu degisikliklerin zincirleme sekilde il düzeyinde diger görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyecegi dikkate alındıgında, dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi anlasılmıstır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Sakarya Bölge Idare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 17/02/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan
SEVDA KÖSEDAGI
38039
Üye
CÜNEYT UYAR
101768
Üye
ÖNDER ARSLAN
101094

www.memurlar.net

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

muhasebe programları sınıf öğretmeni adıyaman haber